2010. május 13., csütörtök

Szerzetesek beiktatása Debrecenben


Holnap lesz a szerzetesek a szerzetesrendek beiktatása
A róm. katolikus hívek ünnepélyesen fogadják új papjaikat.

A két szerzetesrend, a domonkosok és a ferencesek vasárnap jönnek Debrecenbe, hogy végleg elfoglalják plébániáikat. Reggel negyed 9 órakor Nyíregyháza felől a sínautóval érkeznek meg. Dr. Bánáss László prépostplébános vezetésével küld0ttség megy eléjük és az egyháyk0zség részéről Wolfinaut József, a Helyi Vast elnöke üdvözli az atyákat.
Az állomástól a Szent Anna templomba vonulnak, ahol a féltízes nagymise keretében történik meg a beiktatás. Mivel a domonkosoknak még nincs templomuk és nincs készen a rendházuk, azért történik a közös beiktatás a Szent Anna templomban.
A szertartást dr. Bánáss László prépost végzi, aki a két tartományfőnöknek. P. Schrotty Pálnak és P. Badalik Bertalannak adja át a megbízást a két új plébániának szerzetesi kézbe való átvételére.
A Sznet István vagyis ferences plébánia vezetője P. Kiss Szaléz lesz. Segítőtársai: P. Krupa Kolumbán, P. Kovács Kristóf atyák és fr. Vivald és fr. Neitosz segítőtestvérek.
A Szent László vagyis domonkos plébánia vezetője P. Juhász László. Segítői P. Deli Antonin, P. Hidas Vilmos atyák és fr. Varga Tibor, fr Matay Pál segítőtestvérek.
A szerzeteseket ebédre dr. Bánásss László prépost látja vendégül.
Délután mindegyik rend a nagyszámú vendégsereg kíséretében kivonul a saját plébániájára. A ferenceseket négy órára várja a nyilastelepi templom előtt gyülekező hívősereg. A templomajtóban Pálmai József nyilastelepiek eddigi lelkésze fogadja őket. Majd a hívők sorfala közt vonulnak a templomban, ahol dr. Bánáss László prépost adja át a templomot a szerzeteseknek.
Ezután P. Kiss Szaléz plébános-házfőnök szól először híveihez. A beszéd után dr. Bánáss László prépost könyörgő ájtatosságot tart a hívekkel az új papok munkájának sikeréért. A templomi szertartások után átmennek az iskolába, ahol ünnepély lesz az atyák tiszteletére. Az ünnepély műsora: Schleisz Pál tanító köszönti a szerzetesatyákat. Az Egyetértés dalárdája Zöld Géza vezénylésével elénekli Schubert: A Teremtőhöz című dalát. Bátorfy Klára Jánossy B, Hitvallás c. versét szavalja, Gábori J. E-dúr vonósnégyesét Téglássy I., Fülop I., Gömöry András és Sipos Ferenc adják elő. Pap Mária Misszióstörténet című versét szavalja. Romhányi Gizella pedig Gounod Ave Mariá-ját énekli. Schleisz Pálné harmóniumi kísérete mellett. És végül a III. rend nevében Perényi Sándor köszönti a ferences atyákat.
Ugyancsak délután 4 órára mennek ki a domonkosok is Károly Ferenc József út 6 szám alatti házukba, ahol özv. Achácz Imréné vezetése mellett gyűlnek össze a plébánia hívei, hogy köszöntsék papjaikat. Özv. Achácz Imréné ezúton is kéri a híveket, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. A domonkosok egyenlőre a Svetits Intézet Széchényi úti nyaralójában laknak majd, míg rendházukat átalakítják és rendbe hozzák.
Ez a vasárnap tehát emlékezetes napja lesz a debreceni katolikus híveknek, akik nagy szeretettel, örömmel és lelkesedéssel várják új papjaikat, a szerzetesatyákat.

(Megjelent: Debreczen, 1942.X.1., 5. o.)

Nincsenek megjegyzések: