2011. február 5., szombat

Kaplonyi Barátok: Ti vagytok a világ világossága


Kt. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága... Ezeket a szimbólumokat látja bennünk Jézus; nem ilyenekké akar tenni, hanem máris alkalmasnak ítél arra, hogy íze és tájékozódási pontja legyünk a világnak. Viszont ahhoz, hogy ez valóssággá legyen az életünkben, részünkről öntudatra, bátorságra és felelősségtudatra van szükség, amihez csak Őtőle kérhetünk erőt.
Michelangelóval, a nagy festővel kapcsolatosan mondják, hogy amikor elkészült a Sixtusi-kápolna mennyezetén Ádám teremtésének képével, II. Gyula pápa, aki megrendelte a kápolna kifestését, megkérdezte a festőt: mondd, te tényleg ilyen szépnek látod az embert? Mire a művész ezt válaszolta: én olyannak igyekszem ábrázolni, amilyennek Isten akarta látni az embert.
Kt. Jézus is ilyennek lát, ilyennek akar látni minket: nem mondja, hogy legyetek olyanok, igyekezzetek olyanok lenni, majd ha egy élet küzdelme áll mögöttetek, olyanok lesztek, mint a só, a világosság. Az imént felolvasott evangéliumi szakaszban Jézus nem ad parancsot, még csak jövendölést sem tesz: majd meglátjátok, ti ilyenekké lesztek!
Kijelentő módot használ: ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága Ez annál inkább meglepő, mivel máshelyen önmagáról mondja, hogy ő az élet világossága (Jn 8,12). Szándéka nyilvánvaló: ő ilyennek lát minket, akkora a bizalma irántunk, hogy kitüntet minket, máris a célt szemléli, nem az oda vezető utat, máris az érett gyümölcsöt látja és nem az érési folyamatot. Ilyen sokra tart minket az Isten, ennyit néz ki belőlünk. Ez a krisztusi szó kétségtelenül megerősíti keresztény öntudatunkat.
A Szentírás szinte mindenütt jelképes módon beszél a világosságról. Amint a sötétség az alvilág, a megsemmisülés képe, úgy a világosság az életé. „Mert nincsen jövője a gonosztevőnek, és a gonoszoknak lámpása kialszik!” a Példabeszédek könyve szerint (24,20), de az igaz ember az Úr arcának fényességében jár ( Zsolt 4,7). Az Egyiptomból szabadult választott nép, pusztai vándorlása idején, Isten az igazi világosság, az ő dicsősége a tűzoszlop, amely vezeti őket, a próféták szerint pedig Isten szolgája lesz a nemzetek világossága (Iz 42,6.).
Jézus Krisztus, mint az emberiség megígért Messiása ilyen értelemben alkalmazza magára: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12). A megközelíthetetlen fényben lakó Isten (1 Tim 6,16) Pál apostol szerint Jézusban válik fogható világossággá, láthatóvá, érzékelhetővé. Ő a világ világossága, akit nem lehet elrejteni, aki fényeskedik, világít, vonz.
Róla mondta az agg Símeon a templomba való bemutatásakor: „világosság a pogányok megvilágítására” (Lk 2,30). Bár „A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak a tetteik” (Jn 3,19) – írja Szent János evangélista.
Tudjuk, hogy a világ minden időben inkább elrejtené Őt a sötétben, nehogy tanítása szerint kelljen élnie. Isten gyermekeinek viszont az a dolguk, hogy a világosság fiai maradjanak (Jn 12,36).
Kt. A felelősség óriási. Az egyháznak, a hitből élő embereknek meg kell érteniük: ők a világ sója és világossága. Erre szólít fel a II. Vatikáni zsinat, amikor kijelenti, hogy az egyház feladata az, hogy minden embert megajándékozzon Krisztus világosságával, amely ott tündöklik az egyház arcán... (LG 1) Biztos, hogy nem könnyű tartóra helyezett gyertyaként élni, pláne akkor, ha bennünk is olykor csupán kialvó mécsesként pislákol a láng. De hála Istennek, az Egyházban mindig is voltak, és vannak követhető „fáklyák”, akiknek nyomában járva, akiknek életpéldáját követve, és akiknek segítségét élvezve eleget tehetünk felelősségteljes só és világosság mivoltunknak.
Gondolok itt a nem rég boldoggá avatott Kalkuttai Teréz anyára a szegények legszegényebbjeinek szolgálójára, a hozzánk közel álló, szegények orvosára, boldog Batthyány-Strattmann Lászlóra, vagy boldog Apor Vilmos győri vértanú püspökre, aki felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül állt ki az üldözöttek mellett, aki személyesen kelt a kiszolgáltatottak védelmére és e közben lelte halálát. De föleleveníthetjük egyházmegyénk leendő első boldogját, Seffler János vértanú püspököt, aki élete árán sem volt hajlandó feladni a keresztény értékrendet, s megalkudni a kommunista rendszerrel, s elszakadni a pápától, vagy éppen a közvetlen környezetünkben is vannak olyan személyek, akik a krisztusi tanítást élve, betöltik a só, a világosság szerepét, s emiatt fel lehet nézni rájuk.
Kt. A 2001-ben boldoggá avatott XXIII. János pápa a 20. század egyik legnagyobb hatású személyisége volt. A hidegháború, a berlini fal felépítése, az űrutazások, a vietnami háború és Kennedy meggyilkolásának korára eső rövid pápasága (1958-1963) alatt szinte forradalmasította a katolikus egyházat. Kivételes tehetsége, a szenvedők iránti mély együttérzése és papi elhivatottsága már kisgyermek korában megnyilvánult.
Róla mondják, hogy amikor francia nuncius volt, egyszer meglátogatta a súlyos gondok között tépelődő miniszterelnököt, s ajándékba egy könyvet hagyott nála. Az volt beleírva: őszinte tisztelettel... Egy vicces könyv volt. A depresszióra hajló miniszterelnök azt mondta róla: ha minden pap olyan lenne, mint Roncalli, akkor nem lenne annyi hitetlen Franciaországban! Igen, só és fény volt ő a körülötte lévő emberek számára.
Kt. A sóból, a fényből, a látható jelből sokszor elég egy kevés is, hogy rendeltetését betöltse: elég egy piciny só az étel ízesítésére, egy kis fénysugár, amely segít a korom sötétben eligazodni. Az Úr Jézus sokszor dicséri a mustármagnyi hitet (Mt 17,19; Lk 17,6), a kis magot, amely bő termést hoz (Jn 12,24).
„Úgy világosodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják mennyei Atyátokat”(Mt 5, 16).
A szentírásban gyakran olvassuk, hogy a világosság fiai vagyunk, akik ellentmondanak a sötétség tetteinek, és Isten igazságának és szeretetének fényét kell, hogy hordozzuk a világban, bárhol is járunk.
A keresztségben az Istentől kapott megszentelő kegyelem az a ragyogó fény, amely életünket Isten szeretetével egybekapcsolja és a többi Istentől kapott kegyelemmel együtt erre a tanúságtevő életre segít. Isten velünk akar világítani. Van mit megvilágítani, sok sötétet lát az ember, akárcsak egy híradó kapcsán is...
A gyertya, amelyet az Egyház megszentelt Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén élethivatásunk jelképe. Bármennyire törékeny is egy gyertya kiszolgáltatva a különböző viharoknak, az a dolga, hogy világítson, oszlassa a sötétséget.
Isten, égő gyertyával a kezünkben a világba küld, hogy velünk és általunk az ő fénye másoknak is odavilágítson arra, aki Maga a Világ Világossága: Jézusra.
A tőle kapott fény másokat is segít világosságra jutni, mert Isten az ő fényével mindenkit meg akar világítani, boldoggá akar tenni, mert tudja, ahogy nem jó sötétben lenni, úgy nem jó a sötétség tetteiben – bűnben – sem élni.
Kt. Olykor elég egy szó, egy mozdulat, egy gondolat, egy előzékeny gesztus, máris napnál világosabb: jótetteinket látva dicséret illeti a mennyei Atyát. A neves református lélekbúvár-lelkésznek, Gyökössy Endrének mondása: a keresztény ember ne beszéljen a hitéről, hacsak nem kérdezik, de úgy éljen, hogy kérdezzék! – azaz legyen só és világosság, a világ számára.

Nincsenek megjegyzések: