2009. november 5., csütörtök

Szent Bonaventúra: A tökéletesség kis tükre


Boldog az az ember, kit te oktatsz és kit törvényeidre te tanítasz, Uram. (Zsolt 33,12). Senkit sem tartok bölcsnek, csak akit a Szentlélek tüze hevített. Mert Dávid, a Próféta szerint az a valóban boldog és bölcs, akit az Úr művel ki s akit Ô tanított törvényeire. Mert egyedül az Úr Törvénye szeplôtelen. Csak az Ô törvénye megföllebbezhetetlen. Csak az Ô törvénye fordít az üdvösség útjára minket. (Zsolt 18,8). A törvénynek ez a tudása, vagy a tudás birtoklása azonban nem betűbe temetett külsôség. Ez megfoghatatlan bensô vonzalom. Lelki vágyódás, erénytöbblet. (vö.: 1Tessz 1,5). Kívánjuk, hogy az vezessen bensôleg a törvény útjain, aki a külsô hidegséget, a nyers törvényt bensô édességgé változtathatja. Mit tanít az Úr törvénye?

Tanítja, mit kell tennünk és mit kerülnünk. Megtanít hinnünk és imádkoznunk. Megtanít az üdvös vágyódásra és félelemre. Megmutatja a feddhetetlen szeplôtlenséget. Az ígéret megtartására nevel. Megvetteti velünk a világot és meggyűlölteti a testiséget. És megtanít az egyedül Jézus Krisztusba való érzelmi, lelki és szellemi belegyökérzôdésbe. Milyen üres és ostoba minden világi bölcsesség ehhez a tudományhoz képest! ,,Hiába tartja akárki bölcsnek, én nem tartom annak azt, aki nem istenfélô és nem szereti az Istent!'' Aki ennek a tudománynak nem hanyag hallgatója, hanem szorgalmas cselekvôje lesz, bölcs ember és boldoggá lesz. ,,Boldog tehát az ember, kit te oktatsz és törvényidre te tanítasz, Uram!''

2. Te pedig, Tisztelendô Anya, Isten elôtt és elôttem is kedvelt nôvér, arra kértél, hogy írjak valamit szívem szegényes bensejébôl. Ebbôl akarod idônkint áhítatod újólag telíteni. Ôszintén megvallom, szegénységemben inkább én szorulnék rá ilyen áhítatkeltésre. Hiszen sem külsôleg nem sugárzik le rólam, sem bensômben nem ég az áhítat és tudományom is csekély hozzá. De áhítatod vágya mégis arra sarkal, amit egyszerű szívvel kértél. Ezért engedek alázatosan Neked. Arra kérem mégis Tisztelendô Anyaságod, inkább odaadó szándékom, mint annak eredményét tekintsd. A mondanivalóm igaza nyerjen meg, ne pedig beszédem szépsége. És ha kevésbé tettem óhajodnak eleget idôm rövidsége és elfoglaltsága miatt, bocsáss meg érte és tekints el fölötte.

Nincsenek megjegyzések: