2010. július 2., péntek

Felajánló ima Szent Ferenc Atyánkhoz


Felajánló ima Szent Ferenc Atyánkhoz
Gyermeki bizalommal ajánlom magam atyai pártfogásodba Szeráfi Szent Ferenc!
Egész lélekkel csatlakozom tisztelőid táborához, ahhoz a hatalmas családhoz, amelynek eszményképe, pártfogója, vezére és atyja vagy.
Szent életed reám is ellenállhatatlan vonzást gyakorolt.
Krisztus Urunk leghűségesebb követőjét, az evangéliumi élet megtestesítőjét tisztelem Benned.
Hálával teli szívvel mondok köszönetet azért a kitüntetésért, amely az Úr különleges kiválasztása folytán szent rendednek tagjává tett engem.
Alázattal kérlek, szerezd meg hathatós közbenjárásoddal azt a kegyelmet, hogy az Úr Jézust a Te példád és buzdításod szerint utánozzam.
Szeressem a szent szegénységet, a Te életednek ezt a legsajátosabb vonását.
Segíts lemondanom a világ javairól, ha szegény vagyok, ne kívánjam a másét, ha pedig gazdag vagyok, ne ragaszkodjam a vagyonomhoz, hanem készséggel segítsem a szegényeket és támogassak minden szent ügyet.
Segíts követnem csodálatos alázatosságodat, tudjak örülni a megaláztatásnak és a szenvedésnek.
Eszközöld ki lelkemnek a töredelmes bánat kegyelmét, hogy a Te bűnbánó életed követésében én is megtisztuljak és szentté váljak.
Esedezz azért hogy szívemet az Isten és felebaráti szeretet járja át, s ha nem is hordozhatom a szeretet sebrózsáit, amint Te hordoztad a krisztusi hasonlóság drága jegyeit kezeden, lábadon és oldaladon, lelkemben mégis egészen Krisztushoz hasonlítsak.
Egész életemet arra szentelem, hogy a Te követésed révén növeljem Isten dicsőségét, melegítsem fel embertársaim szívét, áldása legyek a földnek és egykor boldog lakója az örök hazának!
Ámen

Nincsenek megjegyzések: