2010. július 2., péntek

Felajánló ima Szent Ferenc Atyánkhoz


Gyermeki bizalommal ajánlom magam atyai tisztelőid táborához, ahhoz a hatalmas pártfogója, vezére pártfogásodba családhoz, amelynek eszményképe, Szeráfi Szent Ferenc!
Egész lélekkel csatlakozom és atyja vagy.
Szent életed reám is ellenállhatatlan vonzást gyakorol.
Krisztus Urunk leghűségesebb követőjét, az evangéliumi élet megtestesítőjét tisztelem Benned.
Hálával teli szívvel mondok köszönetet azért a kitüntetésért, amely az Úr különleges kiválasztása folytán szent rendednek tagjává tett engem.
Alázattal kérlek szerezd meg nekem hathatós közbenjárásoddal azt a kegyelmet, hogy az Úr Jézust a te példád és buzdításod szerint utánozzam.
Szeressem a szent szegénységet, a Te életednek ezt a legsajátosabb vonását.
Segíts lemondanom a világ javairól, ha szegény vagyok, ne kívánjam a másét, ha pedig gazdag vagyok, ne ragaszkodjam a vagyonomhoz, hanem készséggel segítsem a szegényeket és támogassak minden szent ügyet.
Segíts követnem csodálatos alázatosságodat, tudjak örülni megaláztatásnak és szenvedésnek.
Eszközöld ki lelkemnek a töredelmes bánat kegyelmét, hogy a Te bűnbánó életed követésében én is megtisztuljak és szentté váljak.
Esedezz azért, hogy szívemet az Isten és felebarát iránti szeretet járja át!
Ha testemen nem is hordozhatom a szeretet sebrózsáit, amint Te hordoztad lábadon és oldaladon, kezeden a krisztusi hasonlóság drága jegyeit, lelkemben mégis egészen Krisztushoz hasonlítsak!
Egész életemet arra szentelem, hogy a Te követésed révén növeljem Isten dicsőségét, melegítsem fel embertársaim szívét, áldása legyek a földnek és egykor boldog lakója az örök hazának!
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: