2009. július 2., csütörtök

Ismerkedés a " kistestvérekkel"


A világi ferencesek regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját, aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel való életének inspirálójául.6
Krisztus - az Atya szeretetének ajándéka - az Út, mely az Atyához vezet, ő az igazság, melybe a Szentlélek vezet be minket, ő maga az élet, s ő azért jött, hogy ezt az életet bőven adja.7
A világi ferencesek mindent megtesznek, hogy az Evangéliumot gyakran olvassák, és hogy az Evangélium igazságait az életbe ültessék át, mindennapi életüket pedig újra meg újra az Evangéliumhoz mérjék.8
5. pont
Kutassák Krisztus eleven és hatékony jelenlétét testvéreikben, a Szentírásban, az Egyházban és a liturgikus cselekményekben. Eucharisztikus életükben az a hit indítsa és vezesse őket, mely szent Ferencet arra késztette, hogy ezeket írja: "Ebben a világban Isten Szent Fiából nem látok egyebet, mint az ő Szent Testét és Vérét".
6. pont
A keresztség által, melyben meghaltak és feltámadtak Krisztussal, az Egyház élő tagjaivá lesznek, és fogadalmuk révén most még szorosabban kapcsolódnak hozzá. Krisztust életükkel és szavukkal hirdetve úgy járjanak az emberek között, mint küldetésének tanúi és eszközei.
Szent Ferenctől indíttatva és vele együtt az Egyház megújítására kaptak meghívást. Ezért elkötelezik magukat, hogy egységben élnek a pápával, a püspökökkel, a papokkal, a bizalom szellemétől áthatott olyan dialógusban, amely nyitva áll apostoli kezdeményezésekre.9
7. pont
Mint "bűnbánó testvérek és nővérek",10 éppen hivatásuk értelmében, az Evangélium életerejétől áthatva, gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztuséhoz alakítják annak a gyökeres belső változásnak az útján, amelyet az Evangélium "megtérésnek" nevez, és amelyet az emberi gyöngeség miatt naponta újra kell kezdeni.11
A megújulás útján a kiengesztelődés szentsége a Mennyei Atya irgalmának kiváltságos jele és ugyanakkor kegyelem forrása.12
8. pont
Jézus az Atya igazi imádója, Ezért példájára az imádságot és az elmélkedést tegyék életük és cselekedeteik lelkévé.13
Vegyenek részt az Egyház szentségi életében, főleg az Eucharisztián újra átélve Krisztus életének titkait, és kapcsolódjanak be az Egyház által ajánlott liturgikus imák valamelyikébe.
9. pont
Ferenc különös szeretettel viseltetett Szűz Mária, az Úr alázatos szolgálóleánya iránt, aki mindig kész volt az Úr igéit befogadni és hívásait követni. Őt rendelte lelki családja oltalmazójául és szószólójául.14 A világi ferencesek azzal fejezik ki az Úr Édesanyja iránt lángoló szeretetüket, hogy tökéletesen utánozzák készséges lelkületét és bizalommal, figyelmesen imádkoznak.15
10. pont
Jézus megváltó engedelmességével egységben, aki akaratát Atyja kezébe helyezte, hűségesen töltsék be állapotuknak megfelelő kötelességeiket az élet különböző körülményei között.16 Kövessék a szegény és keresztrefeszített Krisztust, tanúságot téve róla még a nehézségek és üldözések közepette is.17
11. pont
Krisztus az Atyában bízva maga és Édesanyja számára a szegény és alázatos életet választotta18, ugyanakkor a teremtett világ iránt értékelő és tisztelő figyelmességet tanúsított. A világi ferencesek igaz lelkülettel, ragaszkodás nélkül használják az ideigvaló dolgokat, amikor anyagi igényeiknek eleget tesznek, tudatában lévén, hogy az Evangélium szerint csak kezelői a rájuk bízott javaknak Isten gyermekei javára.
Így a nyolc boldogság szellemében, "vándorként és jövevényként" az atyai ház felé vezető Úton igyekezzenek megtisztítani szívüket minden birtoklási és uralkodási vágytól.19
12. pont
Mint az eljövendő világ tanúi, Hivatásukhoz hűségesen azon legyenek, hogy a szív tisztaságát megszerezzék, hogy így szabadon szerethessék Istent és testvéreiket.20
13. pont
Az Atya minden emberben Fia vonásait látja, aki elsőszülött a sok testvér között.21 Ugyanígy a világi ferencesek alázatos szívvel és emberségesen fogadjanak minden embert, mint az Úr ajándékát22 és Krisztus képe mását.
A testvériség átérzése örvendezőkké teszi őket, s képessé arra, hogy magukkal egyenlőnek tekintsenek minden embert, főleg a legkisebbeket, akik számára próbáljanak a Krisztus által megváltott teremtményekhez méltó életfeltételeket teremteni.23
14. pont
Hivatásuk arra szólítja fel őket, hogy minden jóakaratú emberrel együttműködve egy testvéribb és evangéliumibb világot építsenek, hogy eljöjjön Isten országa. Annak tudatában, hogy "aki Krisztust, a tökéletes embert követi, maga is egyre emberebbé válik", gyakorolják feladataikat hozzáértéssel és a keresztény szolgálat szellemében.24
15. pont
Egész életük, bátor egyéni és közösségi kezdeményezéseik által legyenek jelen és vegyenek részt az igazságosság előmozdításában, különösen a közélet területén és ne habozzanak ezért elkötelezni magukat konkrét, és hitükkel összeegyeztethető formában.25
16. pont
Úgy értékeljék a munkát, mint ajándékot és mint eszközt, amely által részt vehetnek a teremtésben, a megváltásban és az emberi közösség szolgálatában.26
17. pont
Családjukban a békesség, a hűség és az élet tiszteletének ferences szelleme szerint éljenek arra törekedve, hogy mindezekben a Krisztusban már megújult világ jele legyenek.27
Különösen a hitvesek, akik a házasság szentségének kegyelmeiből élnek, tegyenek tanúságot a világban Krisztusnak egyháza iránti szeretetéről. Minden gyermekük egyéni hivatására figyelve, nyitottan egyszerű keresztény nevelés által, örvendezve járják végig velük együtt az emberi és lelki fejlődésük útjait.28
18. pont
Tiszteljenek minden élő és élettelen teremtményt, mert azok "jelentést hordoznak a Fölséges Istenről".29 Azon legyenek, hogy a velük való visszaélés kísértését elkerülve eljussanak az egyetemes testvériség ferences felfogására.
19. pont
Mint a béke hordozói, érezzék kötelességüknek azt újra meg újra megteremteni. Keressék párbeszédben az egység és a testvéri egyetértés útjait, bízva az emberben élő isteni mag jelenlétében, valamint a szeretet és a megbocsátás átalakító hatalmában.30
Mint a tökéletes boldogság hírnökei, minden körülmények között azon fáradozzanak, hogy másoknak örömet és reménységet adjanak.31
A Feltámadt Krisztus adja meg nővérünknek, a halálnak igazi értelmét; mint a Feltámadott tagjai, derűs lélekkel várják az Atyával való végleges találkozást.32

Nincsenek megjegyzések: