2009. június 19., péntek

Szent Iván éjszakája előtt


Debrecenben, mint minden évben, idén is gazdag programokkal készülnek a Szentiván éjszakájára.
Kicsit utánanéztem eredetének:
Keresztelő Szent János (Lukács Evangéliuma)
57. Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szűle fiát.
58. És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele; és együtt örülének vele.
59. És lőn nyolczad napon, eljövének, hogy körülmetéljék a gyermeket; és az ő atyja nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni.
60. És felelvén az ő anyja, monda: Nem; hanem Jánosnak neveztessék.
61. És mondának néki: Senki sincs a te rokonságodban, a ki ezen a néven neveztetnék.
62. És intének az ő atyjának, hogy minek akarja neveztetni?
63. Az pedig táblát kérvén, ezt írá, mondván: János a neve. És elcsodálkozának mindnyájan.
64. És feloldódék az ő szája és nyelve azonnal, és szóla, áldván az Istent.

Keresztelő Szent János Innepéről.
Kitsoda vala keresztelő szent János?
Ő az Istentől küldetet volt, hogy meg üsmértesse a sidokal a Messiást, a kinek is el jövetelére készitené az embereket, ugyán ezért is nevezik elől járonak.
Mitsoda Innepeket szentel az Anyaszent egy ház szent János tiszteségire?
Az ő születésinek, és halálának Innepét.
Miért szenteli az Anyaszent egy ház a szent János születésit.?
Mert meg volt szentelve még az Annya méhében, és egy nehány tsudák is történtek születésekor.
Miért tsinálnak tüzet ezen a napon?
Hogy az Angyal mondása bé tellyesedgyék, mondván, hogy sokan fognak örülni az ő születésin.
Mitsoda oka lehet ennek az örömnek?
A hogy a kristus el jövetele közelgetet, a kinek elöl járolja volt szent János, midön a setéttségben jár valaki, örül a hajnalnak, mert tska hamar meg láttya a napot, mint hogy pedig az emberek setettségben valának méltán örülhetének a szent János el jövetelin, a ki is hajnali tsillagja vala a világ vilagositójának, de ennek az örömnek nem kel hogy valaki babonaságra vigyen szent János éttzakáján.
Miért neveztetik szent János keresztelőnek?
Mert oly boldog volt, hogy meg keresztelte a kristust és mind azokot kik hozája menének.
Mitsodás volt a szent János kereszttsége?
Az olyan Ceremonia volt, a mely által, meg mutatta szent János a sidoknak, hogy meg kellene magokot tisztittani vétkekből, és penitentziát tartani, hogy készek lehesenek el fogadni a Messiást
Miképen élt szent János?
A pusztában lakot, rettenetes sanyaru és penitentzia tarto életet élt, tsak vizet ivut, az ő eledele tsak sáskábol állot
Miképen holt meg szent János?
Tömlöczben tétetvén. Hérodes őt fejét vételé, azért hogy botránkoztato életéről, ez a szent gyakran meg feddé.
Mit kel tanulnunk szent Jánostol?
Hogy a világot kerüllyük, a sanyargatást, és az ártatlanságot szeresük. az Isten törvényét. életünk vesz- tésivel is meg tarttsuk., alázatosok legyünk. a kristust szeresük, a menyiben lehet másokot oktassunk.

Nincsenek megjegyzések: